Öğrenci Bilgileri

Veli Bilgileri
REHBERLİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi VakfıKoleji

Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik;okulda başarı ve akademik gelişme ,bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, bireysel farkındalıklarını arttırmaya yönelik, karşılaştıkları sorunları gidermelerinde sistemli , profesyonel bir destek süreci ve hizmetidir..

Tüm dünyada demokrasi ve insan hakları konularındaki ilerlemeler eğitimde fırsat eşitliğinin gündeme getirmiş, öte yandan psikolojinin sunduğu bilimsel gerçekler insanlar arasında bireysel ayrılıklar bulunduğu ve kişilerin ilgi,yetenek ve değerlerinin birbirinden farklı olduğunu ortaya koymuştur. Bu gelişme, eğitim kurumlarındaki programların bireysel farklılıklara uygun çeşitlilikte olmasını ve öğrencilerin kendilerine uygun programlara yerleştirilirken psikolojik danışma ve rehberlik yardımı almalarını gerekli kılmıştır.

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

Bu özelliklere sahip bireyler yetiştirmek için okullarda rehberlik servisleri, öğretmenler ve aileler sürekli iletişim halinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeli ve bunu yaparken de bireyi merkeze alan yaklaşım tarzını benimsemelidirler.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ OLARAK;

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuklarımızın kendi potansiyellerini kullanırken çevresiyle mutlu ve uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Öğrencilerimizin yaşadığı eğitim öğretim ortamına uyum sağlayabilmesi, kendilerini tanıyabilmeleri, kabul etmeleri, sağlıklı kararlar alabilmeleri, kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmesinin sağlanması ve yeteneklerinin fark edebileceği ortamların oluşturulması, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların yapılması Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık birimimizce sürdürülmektedir.

Bireysel, mesleki ve eğitsel psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları; bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, geziler, bültenler, seminerler, hizmet içi eğitim çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, test ve envanter uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır. 

Hedeflerimiz
Kendi özelliklerini tanıyan, kendine güvenen, kendisi ve çevresi ile barışık, başkalarının farklılıklarını kabullenen, olumlu ilişkiler kuran, arkadaş ilişkileri ve okul yaşamı boyunca karşılaşabileceği güçlüklerde kendi adına karar verebilen ve bu sorunları çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, hatalarını fark eden, eksikliklerini kabul eden, kendine ve başkalarına saygılı, duyarlı davranan, sorumluluk alan, ilkeleri olan ve sorgulayıcı, eleştirici bakış açısıyla düşünen sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve sosyal yönden en üst düzeyde gelişmelerine yardımcı olmaktır.

Amaçlarımız
 • Anne-baba, öğretmen ve arkadaş ilişkilerinde empatik iletişim kurma becerisinin geliştirilmesine yardımcı olmak
 • Etkin dinleme ve kendini ifade etme becerilerini kazanmalarını sağlamak
 • Birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi geliştirmelerine destek olmak
 • Öğrencinin duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasına yardımcı olmak
 • Öğrencinin benlik algısını tanımasını ve olumlu bir benlik kavramı geliştirmesini sağlamak
 • Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve içten denetimli bir tutum kazanmasına yardımcı olmak
 • Öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine ve hedef oluşturmalarına yardımcı olmak, amaç belirlemenin önemini kavratmak
 • Zamanı etkin kullanabilme becerisi kazandırmak
Öğrenci Tanıma Çalışmaları
 • Sınıf Rehber Öğretmenleriyle Kurulan Diyalog Ve Ortak Çalışmalar
 • Bireysel Öğrenci Görüşmeleri Yapılır
 • Öğrenci Tanıma Formları Uygulanır.
 • Öğrencilere Öğrenme Biçimleri İle İlgili Anketler Uygulanır.
 • Bireylerin İlgi Ve Yeteneklerini Belirlemeye Yönelik Anketler Uygulanır.
PSİKO-SOSYAL GELİŞİM DÜZEYİNİ BELİRLEYİCİ ÇALIŞMALAR
 • Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri
 • Gözlem Metoduyla
 • Bireysel Görüşmelerle
 • Aile İle Yapılan Görüşmelerle
 • Sene İçerisinde Uygulanacak Envanterlerle Takip Ve Değerlendirilme İçine Alınır
 • Ergenlere Yönelik Çalışmalar
 • Ergenlik Döneminin Özelliklerini Ve Aşamalarını Anlatan Broşürler Hazırlanır
 • Ergenlere Ve Ailelere Yönelik Bilgilendirme Amaçlı Seminerler Düzenlenir
 • Ergenlere Yönelik Grup Çalışmaları Yapılır
 • Alan Seçimi Ve Mesleki Yönlendirme
 • Mesleklerle İlgili Tanıtım Ve Bilgilendirilmeler Yapılır
 • Alan Seçimi Ve Mesleki Yönlendirme Amaçlı Envanterler Uygulanır Ve Sonuçları Değerlendirilerek Yönlendirilmeler Yapılır
 • Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar
 • Kaygı Düzeyini Belirleyici Envanterler Uygulanır
 • Analiz Sonuçlarına Göre Bireysel Görüşmeler Ve Grup Görüşmeleri Yapılır
 • Sınav Kaygısına Yönelik Rehberlik Sunumları Yapılır
TEOG’ a YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 • Her Dönem Belirli Zamanlarda Yapılan Deneme Sınavlarının Sonuçları Değerlendirilir Ve Öğrenci İle Paylaşımlar Yapılır.
 • Bireysel Çalışma Planı Oluşturma Ve Zaman Yönetimi Konularında Birey İle Görüşmeler Yapılır.
 • Sınav Sistemiyle İlgili Bilgilendirme Seminerleri Düzenlenir.
 • Başvuru Tarihlerinde Gerekli İşlemler Aile İşbirliğiyle Tamamlanır.
 • Okul Ve Üniversite Tercihleri Döneminde Gerekli İşlemler Yine Aile-Öğrenci-Rehberlik İşbirliğiyle Yapılır.
AİLE İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
 • Genel Veli Toplantıları
 • Bireysel Veli Görüşmeleri
 • Çeşitli Konulara Yönelik Seminerlerin Düzenlenmesi
 • Bilgilendirme Amaçlı Broşür Çalışmaları Yapılır